Umhverfissskýrsla 2021

Umhverfisskýrsla 2021

Framtíðarsýn Garra

Garri er öflugt þjónustufyrirtæki í innflutningi á gæða matvörum, umbúðum og hreinlætislausnum fyrir veitingarekstur, hótel, fyrirtæki og stofnanir. Við höfum ástríðu fyrir okkar starfi og erum vakandi fyrir nýjungum á markaði, vöruframboði og tæknilausnum. Við leggjum áherslu á sjálfbærni, stöðugar umbætur, ábyrga stjórnarhætti og eflingu mannauðs, með gildi Garra að leiðarljósi sem eru heiðarleiki, áreiðanleiki og ástríða.

Lýsing á fyrirtækinu

Starfsemi Garra fer fram að Hádegismóum 1 í Reykjavík þar sem skrifstofa, dreifingarmiðstöð og vöruhús Garra eru til húsa. Húsið var byggt á árunum 2015-2018 og er hannað með sjálfbærni og umhverfissjónarmið í huga. Í vöruhúsinu eru fullkomnir kæli- og frystiklefar þar sem nýtt er kolsýra í stað umhverfisspillandi efna eins og freons og ammoníaks.

Hjá fyrirtækinu störfuðu á árinu 2021 ríflega 60 manns miðað við heilsársstöðugildi sem er sambærilegur fjöldi og árið 2020. Starfsfólk Garra hefur það markmið að þjónusta viðskiptavini vel og jafnframt vera vakandi gagnvart breytingum og nýjungum á markaði og vöruframboði. Gildi Garra eru starfsmönnum leiðarljós í öllu þeirra starfi, við ákvörðunartöku og í samskiptum við samstarfsfélaga og viðskiptavini. Gildin endurspegla grundvallarviðhorf og hugmyndir sem liggja að baki fyrirtækjamenningu Garra. Á árinu 2021 var gæðastefna Garra endurskoðuð og samþykkt.

Skipulagsmörk (e. Organizational Boundaries)

Við gerð losunaruppgjörs Garra hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtækið grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)

Innan rekstrarmarka Garra er losun vegna olíunotkunar bifreiða í eigu eða rekstri Garra í umfangi 1 og losun vegna heitavatns- og rafmagnsnotkunar í umfangi 2 fyrir starfsstöð, þ.e. skrifstofur og vöruhús Garra við Hádegismóa 1.

Úrgangur frá starfsstöð Garra er talinn fram undir umfangi 3. Ekki eru mældir aðrir þættir undir umfangi 3 að svo stöddu. Viðmiðunarár Garra er árið 2015.

Heildarlosun Garra

Heildarlosun Garra minnkaði um 5,8 tonn CO₂ ígilda eða um 5,4% milli ára, frá árinu 2020 til ársins 2021, sjá nánar í súluriti 1.

Picture1.png

Súlurit 1: Heildarlosun Garra 2017 – 2021

Árið 2020 einkenndist af áhrifum Covid á minnkandi veltu og samdrætti almennt en árið 2021 hefur umfang í sölu og umsvifum Garra aukist töluvert frá fyrra ári. Árangur Garra í umhverfismálum endurspeglast því best í mælikvörðum sem taka mið af auknum umsvifum.

Garri hefur valið þrjá lykilmælikvarða til að meta árangur sinn í umhverfismálum. Þeir eru:

  • Losunarkræfni orku
  • Losunarkræfni starfsmanna
  • Losunarkræfni rúmmetra

Losunarkræfni orku reiknast sem heildarlosun Garra deilt með þeim MWst sem Garri notar árlega í rekstri sínum. Um er að ræða raforku, heitt vatn og orku frá eldsneytisgjöfum. Sjá má að umtalsverður árangur hefur náðst í þessum mælikvarða en samdrátturinn frá árinu 2017 til 2020 nam um 25%. Á árinu 2021 eykst losunarkræfni orku töluvert frá fyrra ári sem skýrist fyrst og fremst af verulegri aukningu í sölu og umsvifum Garra, sjá súlurit 2. Á árinu 2021 flutti Garri inn vörur sem vógu 7555 tonn og er þetta 1832 tonnum meira en árið 2017. Þetta samsvarar um 32% aukningu frá árinu 2017. Engu að síður er losunarkræfni orku nokkuð lægri árið 2021 en árið 2017 (sjá súlurit 2).

Picture2.png

Súlurit 2: Losunarkræfni orku (kgCO₂í/MWst) 2017 – 2021

Árið 2018 flutti Garri í nýtt húsnæði. Fór úr 27.000 m³ í 90.000 m³ og er áhugavert að skoða losunarkræfni rúmmetra sem tekur mið af stækkun húsnæðis og er því betri mælikvarði en heildarlosun á framvindu mála og árangur aðgerða.

Súlurit 3 sýnir þróun þessa mælikvarða. Losunarkræfni rúmmetra dróst umtalsvert saman eða um u.þ.b. 77% á milli áranna 2017 til 2021 en þá lækkun má að mestu leiti rekja til þess að nýtt húsnæði, vélar og tæki Garra nýta sér margar orkusparandi lausnir. Þær lausnir hafa gert Garra kleift að reka mun stærra húsnæði og tækjabúnað á hlutfallslega umhverfisvænni hátt.

Súlurit 3.png

Súlurit 3: Losunarkræfni á hvern rúmmetra kgCO₂í/m³ 2017 – 2021

Jafnframt er ánægjulegt að sjá lækkandi losunarkræfni ef miðað er við fermetra húsnæðis en þar er lækkunin tæp 62% frá árinu 2017 til 2021, sjá súlurit 4.

Súlurit 4.jpg

Súlurit 4: Losunarkræfni á hvern rúmmetra kgCO₂í/ m² 2017 – 2021

Einnig er árangur að nást út frá losunarkræfni miðað við fjölda starfsmanna eins og sjá má á súluriti 5.

Súlurit 5.jpg.png

Súlurit 5: Losunarkræfni starfsmanna (tCO₂í/stöðugildi) 2017 – 2021

Rekstrartekjur jukust frá árinu 2017 til 2021 en á sama tíma hefur framleiðni starfsmanna aukist. Bættur tækjabúnaður, verkferlar og sjálfvirknivæðing m.a. með tilkomu netverslunar hefur skilað sér í betra flæði í pöntunarferli og afgreiðslu. Á milli áranna 2020 og 2021 lækkaði losunarkræfni starfsmanna um 11,9%.

Umfang 1. Bein losun

Bein losun Garra innifelur losun vegna þeirrar eldsneytisnotkunar sem nýtt er við rekstur bifreiða í eigu félagsins. Á súluriti 6 má sjá upplýsingar um losun vegna eldsneytisnotkunar Garra á árunum 2017 – 2021. Á tímabilinu hefur losun vegna umfangs 1 lækkað um 31%.

Súlurit 6.jpg

Súlurit 6: Losun – umfang 1 (tcO₂Í) 2017 – 2021

Bílafloti Garra er samsettur af bensín/díselbílum auk metan og rafmagnsbíla. Á undanförnum árum hefur eyðsla á km minnkað vegna bættrar tækni í bílum og endurnýjun hefur átt sér stað. Eitt af markmiðum ársins 2021 var að bæta hlutfall rafmagnsbíla á móti bensín/díselbílum og það náðist. Fjórum plug-in-hybrid bílum var bætt við flotann á árinu 2021 og er nú hlutfall umhverfisvænni bíla (metan/plug-in hybrid) á móti dísel/bensínbílum orðið um það bil 30% en árið 2020 var hlutfallið um 15%.

Umfang 2. Óbein losun vegna hita og rafmagns

Til óbeinnar losunar af starfsemi Garra telst losun vegna notkunar á heitu vatni og rafmagni á starfsstöð fyrirtækisins. Þegar heildarlosun í umfangi 2 er skoðuð (sjá súlurit 7) má sjá að losun jókst milli 2017 og 2018 en losunin tók stökk þegar Garri flutti í nýtt húsnæði við Hádegismóa um áramótin 2017-2018, en um er að ræða mun stærra húsnæði en áður hafði verið notað undir starfsemina. Fyrra húsnæði var 27.000 rúmmetrar en nýjar höfuðstöðvar er 90.000 rúmmetrar og nam stækkunin því 63.000 rúmmetrum. Á árinu 2021 náðist töluverður árangur í losun vegna umfangs 2 og er 35% lækkun að ræða frá árinu 2020.

Súlurit 7.jpg

Súlurit 7: Losun – umfang 2 (tcO₂Í) 2017 – 2021

Raforkunotkun er drifin af lýsingu, vinnutækjum sem eru rafknúin og hitastigi utandyra þar sem hita og kælikerfi eru drifin af rafmagni. Vel hefur tekist til eftir að húsnæðið var tekið í notkun 2018 að fínstilla hitakerfi og leita leiða til að hámarka orkunýtingu sem hefur náð ákveðnum stöðugleika.

Umfang 3. Óbein losun frá virðiskeðjunni

Garri hefur staðið skil á upplýsingum um úrgang í umfangi 3 frá árinu 2015. Eins og sést á súluriti 8 hefur losun vegna úrgangshirðu aukist umtalsvert frá 2017 til ársins 2020 en þá aukningu má rekja til aukinna umsvifa og síðan verður lækkun árið 2020 vegna áhrifa Covid heimsfaraldurs á rekstur.

Sjá má þróun losunar í umfangi 3 á súluriti 8.

Súlurit 8.jpg

Súlurit 8: Losun – umfang 3 (tcO₂Í) 2017 – 2021

Með aukinni veltu og starfsemi er aukið magn umbúða sem fylgir. Árangur í flokkun hefur verið ágætur á síðustu árum og var 34% úrgangs flokkað á árinu 2021. Stefnt er að hærra hlutfalli flokkunar úrgangs á árinu 2022. Flokkun hjá Garra á sér stað á öllum sviðum, þ.e. á pappír, plasti, pappa, timbri og lífrænum úrgangi.

Áritun forstjóra

Garri notar umhverfishugbúnaðinn Klappir EnviroMaster til að safna umhverfisgögnum bæði sjálfkrafa og handvirkt.

Klappir EnviroMaster safnar gögnum um eldsneyti, heitt vatn, kalt vatn, rafmagn, úrgangshirðu og endastað úrgangs fyrir skrifstofu fyrirtækisins og bíla í eigu Garra eins örugglega frá upprunastað gagna og núverandi tækni leyfir. Losun gróðurhúsalofttegunda er reiknuð í tCO2í og birt í umhverfisuppgjöri þessu.

Með Klappir EnviroMaster búnaðinum er Garra gert kleift að halda utan um umhverfismál sín með einföldum og sjálfvirkum hætti, setja sér markmið og fylgjast með árangri.

Öll gögn og tölulegar upplýsingar sem birtar eru í þessu umhverfisuppgjöri fyrir tímabilið 1.janúar til 31.desember 2021 hafa verið fengin úr kerfi Klappa EnviroMaster.

Reykjavík, 16.6.2022

Magnús R. Magnússon
Garri ehf .

Lýsing á fyrirtækinu og umfangi uppgjörs

Skipulagsmörk (e. Organizational Boundaries)

Við gerð losunaruppgjörs Garra hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)

Innan rekstrarmarka Garra er losun vegna olíunotkunar bíla í eigu eða rekstri félagsins í umfangi 1 og heitavatns- og rafmagnsnotkun í umfangi 2 fyrir starfsstöð Garra að Hádegismóum 1, Reykjavík.
Úrgangur er talinn fram undir umfangi 3.

Viðmiðunarár Garra fyrir ofangreint er árið 2015.

Skýringar

Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda (E1)

● Umfang 1 tekur saman beina losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi fyrirtækis. Í tilfelli Garra afmarkast umfang 1 við losun frá ökutækjum í eigu Garra vegna eldsneytisnotkunar.

● Umfang 2 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda sem tengd er raforkunotkun og notkun á heitu vatni. Losun af þessu tagi á sér ekki stað innan marka starfsemi fyrirtækisins og telst því til óbeinnar losunar.

● Umfang 3 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda í virðiskeðju Garra. Sú losun, sem talin er fram í uppgjöri þessu, er losun vegna úrgangshirðu frá starfsstöð fyrirtækisins.

Greint er frá losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum af CO₂ ígildum (tCO₂í). Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýringsígilda (tCO₂í). Koltvísýringsígildi er mælieining sem lýsir því magni koltvísýrings sem hefur sama hnatthlýnunarmátt (e. GWP, global warming potential) og tiltekin blanda annarra gróðurhúsalofttegunda miðað við hundrað ára tímabil. Til að mynda jafngildir metan (CH₄) 25 koltvísýringsígildum og nituroxíð (N₂O) 298 koltvísýringsígildum.

Nettó kolefnislosun

Nettó kolefnislosun starfsemi sýnir nettó losun fyrirtækis með teknu tilliti til aðgerða til kolefnisjöfnunar.

Losunarkræfni (E2)

Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu; umfangi 1, umfangi 2 og umfangi 3 (úrgangslosun). Losunarkræfni reiknast sem losun gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett fram sem tCO₂í á einingu (svo sem tCO₂í á móti heildartekjum). Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.

Bein og óbein orkunotkun (E3)

Heildarorkunotkun mælir alla orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem notað er á ökutæki í eigu fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá rafveitum og heitu vatni (umfang 2). Orkunotkunin er sett fram í kílówattstundum (kWst).

Orkukræfni (E4)

Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kWst á einingu (svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). Mælikvarðarnir eru notaðir til að mæla orkunýtni og bera orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.