Umhverfisskýrsla 2019

Umhverfisskýrsla 2019

Garri ehf
Hádegismóar 1, 110 Reykjavík
6708922129
Lýsing á fyrirtækinu

Garri sérhæfir sig í innflutningi og sölu á gæðamatvöru, matvælaumbúðum og hreinlætislausnum fyrir veitingastaði, hótel, bakarí, mötuneyti, skóla og aðra opinbera aðila og fyrirtæki. Jafnframt sérhæfir Garri sig í heildarlausnum á rekstrar- og hreinlætisvörum fyrir fyrirtæki og opinberar stofnanir.

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að Hádegismóum 1 í Reykjavík. Dreifingarmiðsstöð og vöruhús er á sama stað. Garri hefur yfir að ráða fullkomnum kæli- og frystiklefum.

Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns. Í sölu og ráðgjafateymi Garra eru matreiðslumenn og bakarar sem eru tilbúnir til aðstoðar við val á vörum og þróun á söluvöru viðskiptavina okkar. Auk þess er í teyminu sérfræðingar í umbúðum og þrifakerfum sem ráðleggja með val á efnum og lausnum.

Skipulagsmörk (e. Organizational Boundaries)

Við gerð losunaruppgjörs Garra hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)

Innan rekstrarmarka Garra er bein losun vegna olíunotkunar bifreiðaflotans í umfangi 1 og óbein losun vegna heitavatns- og rafmagnsnotkunar í umfangi 2 fyrir eftirfarandi rekstrareiningar:

● Höfuðstöðvar Garra

● Bifreiðar í eigu eða rekstri Garra

Úrgangur frá starfsstöð Garra er talinn fram undir umfangi 3.

Viðmiðunarár Garra er árið 2015.


Heildarlosun Garra

Heildarlosun Garra jókst um u.þ.b. 25 tonn CO2 ígilda eða 22% frá viðmiðunarárinu 2015 til ársins 2019.


U19-1.png

Sjá má að losun hefur aukist frá viðmiðunarárinu 2015. Ýmsar ástæður skýra umrædda hækkun og þar ber helst að nefna aukningu á umsvifi rekstursins. Árangur Garra í umhverfismálum endurspeglast því best í mælikvörðum sem taka mið af auknum umsvifum. Garri hefur valið þrjá lykilmælikvarða til að meta árangur sinn í umhverfismálum. Þeir eru:

● Losunarkræfni orku

● Losunarkræfni starfsmanna

● Losunarkræfni rúmmetra


U19-2.png

Losunarkræfni orku reiknast sem heilarlosun Garra deilt með þeim MWst sem Garri notaði í rekstri sínum árið 2019. Um er að ræða raforku, heitt vatn og orku frá eldsneytisgjöfum. Sjá má að umtalsverður árangur hefur náðst í þessum mælikvarða en samdrátturinn nemur um 15,7%.


U19-3.png

Í ljósi þeirra miklu breytinga sem urðu á húsnæðisstærð Garra er ekki úr vegi að skoða losunarkræfni rúmmetra sem tekur mið af stækkun húsnæðis og er því betri mælikvarði en heildarlosun á framvindu mála og árangur aðgerða. Súluritið hér fyrir ofan sýnir þróun þessa mælikvarða. Losunarkræfni rúmmetra dróst saman um u.þ.b. 63,5% á milli áranna 2015 til 2019 en þá lækkun má að mestu leiti rekja til þess að nýtt húsnæði Garra inniheldur orkusparandi lausnir. Þær lausnir gera Garra kleift að reka mun stærra húsnæði á hlutfallslega umhverfisvænni hátt.


U19-4.png

U19-5.png

Á árinu 2019 hafa rekstrartekjur aukist frá fyrra ári en á sama tíma hefur framleiðni starfsmanna aukist. Bættur tækjabúnaður, verkferlar og sjálfvirknivæðing m.a. með til komu netverslunar hefur skilað sér í betra flæði í pöntunarferli og afgreiðslu. Orkukræfi starfmanna hefur lækkað frá árinu 2018 sem einkenndist af flutningum inn í nýtt hús og lærdómsferli í bestun á vinnubrögðum.

Umfang 1. Bein losun

Bein losun Garra innifelur losun vegna þeirra eldsneytisnotkunar sem nýtt er við rekstri á bifreiðaflota félagsins. Á súluritinu hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um losun vegna eldsneytisnotkunar Garra á árunum 2015 - 2019.


U19-6.png

Losun vegna eldsneytisnotkunar Garra hefur aukist frá viðmiðunarárinu 2015 um 1,6%. Bílafloti er samsettur af bensín/dísel bíla auk metan og rafmagns en notkun á bæði díselolíu og bensíni jókst á milli áranna 2018 og 2019. Á undanförnum árum hefur eyðsla á km minnkað vegna bættrar tækni í bílum og endurnýjun hefur átt sér stað. Aukning á eldsneyti milli ára skýrist af fleiri eknum kílómetrum og virkni sölufólks meðal viðskiptavina á hverjum tíma. Þessi tala getur því sveiflast milli ára.

Umfang 2. Óbein losun vegna hita og rafmagns

Til óbeinnar losunar af starfsemi Garra telst losun vegna notkunar á heitu vatni og rafmagni á starfsstöð fyrirtækisins.


U19-7.png

Þegar heildarlosun í umfangi 2 er skoðuð má sjá að losun hefur aukist töluvert á milli viðmiðunarársins 2015 og 2019 eða um u.þ.b. 43%. Losunin tók stökk þegar Garri flutti í nýtt húsnæði við Hádegismóa en um var að ræða mun stærra húsnæði en áður hafði verið notuð undir starfsemina. Fyrra húsnæði var 27.000 rúmmetrar en nýjar höfuðstöðvar 90.000 rúmmetra og nam stækkunin því 63.000 rúmmetrum.

Vatnsnotkun hefur minnkað frá árinu 2018. Það sem stýrir notkun er lofthiti utandyra, stillingar hitakerfa og rennslismagn í hitaplönum. Vel hefur tekist til eftir að húsnæðið var tekið í notkun 2018 að fínstilla hitakerfi og leita leiða til að hámarka orkunýtingu.

Raforkunotkun er drifin af lýsingu, vinnutækjum sem eru rafknúin og hitastigi utandyra þar sem hita og kælikerfi eru drifin af rafmagni. Skýringuna á minnkandi raforkunotkun á milli áranna 2018 og 2019 má rekja til þess að orkunotkun hefur verið að stillast af eftir flutninga en auk þess hafa vinnuferlar verið bættir.

Umfang 3. Óbein losun frá virðiskeðjunni

Garri hefur staðið skil á upplýsingum um úrgang í Umfangi 3 frá árinu 2015. Eins of sést á súluritinu hér fyrir neðan hefur losun vegna úrgangshirðu aukist umtalsvert frá viðmiðunarárinu 2015 til ársins 2019 eða um 157%. Að hluta til má rekja þá hækkun til stækkunar á umfangi rekstursins á tímabilinu. Sjá má þróun losunar í umfangi 3 á súluritinu hér fyrir neðan.


U19-8.png

Með aukinni veltu og starfsemi er aukið magn umbúða sem fylgir. Árangur í flokkun hefur verið góður á síðustu árum og árið 2018 og 2019 eru svipuð með tilliti til flokkunarhlutfalls á flokkuðum og óflokkuðum úrgangi. Flokkun á sér stað á öllum stigum pappír, plast, pappi, timbur og lífrænn úrgangur. Þetta verkefni er í stöðugri vinnslu og stefnt á að árið 2021 verði hlutfall flokkaðs úrgangs kominn í 45%.

Áritun vottunaraðila

Vottunaraðili: Jón Ágúst Þorsteinsson

Vinnsluaðili: Laura Mazzola

Gagnasérfræðingur: Höskuldur Arason

Uppgjör þetta staðfestir að þann 26.05.2020 hef ég lokið við að meta gæði þeirra gagna sem notuð eru til grundvallar á útreikningi á kolefnisspori Garri. Garri notar umhverfishugbúnaðinn Klappir EnviroMaster til að safna umhverfisgögnum bæði sjálfkrafa og handvirkt.

Klappir EnviroMaster safnar gögnum um eldsneyti, heitt vatn, kalt vatn, rafmagn, úrgangshirðu og endastað úrgangs fyrir skrifstofu fyrirtækisins og bílaflota eins örugglega frá upprunastað gagna og núverandi tækni leyfir. Losun gróðurhúsalofttegunda er reiknuð í tCO2í og birt í umhverfisuppgjöri þessu.

Ég staðfesti hér með, með undirskrift minni, að gögn Garra og birgja þess, sem birt eru í umhverfisuppgjöri þessu fyrir tímabilið 1. janúar til 31. desember 2019, hafa verið yfirfarin og metin eftir bestu vitund.

Reykjavík, 26. maí 2020,

Dr. Jón Ágúst Þorsteinsson

Forstjóri Klappa grænna lausna hf.

Lýsing á fyrirtækinu og umfangi uppgjörs

Skipulagsmörk (e. Organizational Boundaries)

Við gerð losunaruppgjörs Garra hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)

Innan rekstrarmarka Garra er losun vegna olíunotkunar bifreiðaflotans í umfangi 1 og heitavatns- og rafmagnsnotkun í umfangi 2 fyrir eftirfarandi rekstrareiningar:

● Höfuðstöðvar Garra

● Bifreiðar í eigu eða rekstri Garra

Úrgangur er talinn fram undir umfangi 3.

Viðmiðunarár Garra er árið 2015.

Umhverfisuppgjör

U19-9.png

Skýringar

  1. Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda (E1)

● Umfang 1 tekur saman beina losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi fyrirtækis. Í tilfelli Garra afmarkast umfang 1 við losun frá ökutækjum vegna eldsneytisnotkunar.

● Umfang 2 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda sem tengd er raforkunotkun og notkun á heitu vatni. Losun af þessu tagi á sér ekki stað innan marka starfsemi fyrirtækisins og telst því til óbeinnar losunar.

● Umfang 3 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda í virðiskeðju Garra. Sú losun, sem talin er fram í uppgjöri þessu, er losun vegna úrgangshirðu frá starfsstöðvum fyrirtækisins.

Greint er frá losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum af CO2 ígildum (tCO2í). Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýringsígilda (tCO2e). Koltvísýringsígildi er mælieining sem lýsir því magni koltvísýrings sem hefur sama hnatthlýnunarmátt (e. GWP, global warming potential) og tiltekin blanda annarra gróðurhúsalofttegunda miðað. Til að mynda jafngildir metan (CH₄) 25 koltvísýringsígildum og nituroxíð (N₂O) 298 koltvísýringsígildum.

  1. Nettó kolefnislosun

Nettó kolefnislosun starfsemi sýnir nettó losun fyrirtækis með teknu tilliti til aðgerða til kolefnisjöfnunar.

  1. Losunarkræfni (E2)

Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu; umfangi 1, umfangi 2 (landsnetið) og umfangi 3 (úrgangslosun). Losunarkræfni reiknast sem losun gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett fram sem tCO2í á einingu (svo sem tCO2í á móti heildartekjum). Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.

  1. Bein og óbein orkunotkun (E3)

Heildarorkunotkun mælir alla orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem notað er á ökutæki fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá rafveitum og heitu vatni (umfang 2). Orkunotkunin er sett fram í kílówattstundum (kWst).

  1. Orkukræfni (E4)

Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kWst á einingu (svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). Mælikvarðarnir eru notaðir til að mæla orkunýtni og bera orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.


Athugasemdir

Endurútreikningur vegna eldsneytisnotkunar

Eldsneytisnotkun ársins 2018 var endurútreiknuð í takt við ýtarlegri upplýsingar. Losun í umfangi 1 hækkaði í kjölfarið.