Umhverfisskýrsla 2020

Garri ehf
Hádegismóar 1, 110 Reykjavík
6708922129
Lýsing á fyrirtækinu

Garri sérhæfir sig í innflutningi og sölu á gæðamatvöru, matvælaumbúðum og umhverfisvænum hreinlætislausnum fyrir veitingastaði, hótel, bakarí, mötuneyti, skóla og aðra opinbera aðila og fyrirtæki. Það er markmið Garra að bjóða gæða vöru, veita framúrskarandi þjónustu og stöðugleika í vöruframboði.

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru að Hádegismóum 1 í Reykjavík. Dreifingarmiðsstöð og vöruhús er á sama stað. Garri hefur yfir að ráða fullkomnum kæli- og frystiklefum.

Hjá fyrirtækinu starfa um 60 manns miðað við heilsársstöðugildi. Starfsfólk Garra hefur það markmið að þjónusta viðskiptavini vel og jafnframt erum við vakandi gagnvart breytingum og nýjungum á markaði og vöruframboði.

Starfsfólk Garra hefur gildi fyrirtækisins (Heiðarleiki, Áreiðanleiki, Ástríða) að leiðarljósi í öllu sínu starfi, við ákvörðunartöku og í samskiptum við samstarfsfélaga og viðskiptavini. Gildin endurspegla grundvallarviðhorf og hugmyndir sem liggja að baki fyrirtækjamenningu Garra.

Skipulagsmörk (e. Organizational Boundaries)

Við gerð losunaruppgjörs Garra hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)

Innan rekstrarmarka Garra er bein losun vegna olíunotkunar bifreiðaflotans í umfangi 1 og óbein losun vegna heitavatns- og rafmagnsnotkunar í umfangi 2 fyrir eftirfarandi rekstrareiningar:

● Höfuðstöðvar Garra

● Bifreiðar í eigu eða rekstri Garra

Úrgangur frá starfsstöð Garra er talinn fram undir umfangi 3.

Viðmiðunarár Garra er árið 2015.

Heildarlosun Garra

Heildarlosun Garra minnkaði um 32 tonn CO2 ígilda eða um 24% frá árinu 2019 til ársins 2020.


Heildarlosun 2017 -2020.JPG

Nokkrar ástæður skýra hækkun á árunum 2017 til 2019 og þar ber helst að nefna aukningu á umsvifi rekstursins.

Árið 2020 einkennist þó af áhrifum Covid á minnkandi veltu og samdrætti almennt.
Árangur Garra í umhverfismálum endurspeglast því best í mælikvörðum sem taka mið af auknum umsvifum.

Garri hefur valið þrjá lykilmælikvarða til að meta árangur sinn í umhverfismálum. Þeir eru:

● Losunarkræfni orku

● Losunarkræfni starfsmanna

● Losunarkræfni rúmmetra

Losunarkræfni orku reiknast sem heildarlosun Garra deilt með þeim MWst sem Garri notar árlega í rekstri sínum. Um er að ræða raforku, heitt vatn og orku frá eldsneytisgjöfum. Sjá má að umtalsverður árangur hefur náðst í þessum mælikvarða en samdrátturinn frá árinu 2017 nemur um 25%.


Losunarkræfni orku.JPG

Árið 2018 flutti Garri í nýtt húsnæði. Fór úr 27.000 m3 í 90.000 m3 og áhugavert að skoða losunarkræfni rúmmetra sem tekur mið af stækkun húsnæðis og er því betri mælikvarði en heildarlosun á framvindu mála og árangur aðgerða.

Súluritið hér fyrir neðan sýnir þróun þessa mælikvarða. Losunarkræfni rúmmetra dróst saman um u.þ.b. 73% á milli áranna 2017 til 2020 en þá lækkun má að mestu leiti rekja til þess að nýtt húsnæði, vélar og tæki Garra nýta sér margar orkusparandi lausnir. Þær lausnir hafa gert Garra kleift að reka mun stærra húsnæði og tækjabúnað á hlutfallslega umhverfisvænni hátt.


Losunarkræfni á hvern rúmmetra.JPG

Losunarkræfni á hvern fermetra.JPG

Losunarkræfni starfsmanna.JPG

Rekstrartekjur jukust frá árinu 2017 til 2019 en á sama tíma hefur framleiðni starfsmanna aukist. Bættur tækjabúnaður, verkferlar og sjálfvirknivæðing m.a. með til komu netverslunar hefur skilað sér í betra flæði í pöntunarferli og afgreiðslu.

Umfang 1. Bein losun

Bein losun Garra innifelur losun vegna þeirra eldsneytisnotkunar sem nýtt er við rekstri á bifreiðaflota félagsins. Á súluritinu hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um losun vegna eldsneytisnotkunar Garra á árunum 2017 - 2020


Umfang 1.JPG

Bílafloti er samsettur af bensín/dísel bíla auk metan og rafmagns en notkun á bæði díselolíu og bensíni jókst á milli áranna 2018 og 2019. Á undanförnum árum hefur eyðsla á km minnkað vegna bættrar tækni í bílum og endurnýjun hefur átt sér stað. Aukning á eldsneyti milli ára skýrist af fleiri eknum kílómetrum og virkni sölufólks meðal viðskiptavina á hverjum tíma. Þessi tala getur því sveiflast milli ára. Markmið er um að fjölga rafmagnsbílum á árinu 2021 á kostnað bensín/dísel bíla.

Umfang 2. Óbein losun vegna hita og rafmagns

Til óbeinnar losunar af starfsemi Garra telst losun vegna notkunar á heitu vatni og rafmagni á starfsstöð fyrirtækisins.


Umfang 2.JPG

Þegar heildarlosun í umfangi 2 er skoðuð má sjá að losun jókst milli 2017 og 2018 en losunin tók stökk þegar Garri flutti í nýtt húsnæði við Hádegismóa en um er að ræða mun stærra húsnæði en áður hafði verið notuð undir starfsemina. Fyrra húsnæði var 27.000 rúmmetrar en nýjar höfuðstöðvar 90.000 rúmmetra og nam stækkunin því 63.000 rúmmetrum.

Raforkunotkun er drifin af lýsingu, vinnutækjum sem eru rafknúin og hitastigi utandyra þar sem hita og kælikerfi eru drifin af rafmagni.

Vel hefur tekist til eftir að húsnæðið var tekið í notkun 2018 að fínstilla hitakerfi og leita leiða til að hámarka orkunýtingu sem hefur náð ákveðnum stöðugleika

Umfang 3. Óbein losun frá virðiskeðjunni

Garri hefur staðið skil á upplýsingum um úrgang í Umfangi 3 frá árinu 2015. Eins og sést á súluritinu hér fyrir neðan hefur losun vegna úrgangshirðu aukist umtalsvert frá 2017 til ársins 2020 en þá aukningu má rekja til aukinna umsvifa og síðan lækkun árið 2020 vegna áhrifa Covid heimsfaraldurs á rekstur.

Sjá má þróun losunar í umfangi 3 á súluritinu hér fyrir neðan .


Umfang 3.JPG

Með aukinni veltu og starfsemi er aukið magn umbúða sem fylgir. Árangur í flokkun hefur verið góður á síðustu árum og árið 2019 og 2020 eru svipuð með tilliti til flokkunarhlutfalls á flokkuðum og óflokkuðum úrgangi.

Flokkun á sér stað á öllum stigum pappír, plast, pappi, timbur og lífrænn úrgangur. Árið 2019 var stefnt á að hlutfall flokkaðs úrgangs yrði 45% en á árinu 2020 tókst ekki að halda hlutfalli vegna hærra hlutfalls í fargaðri vöru sem rann út á tíma sökum afleiðinga af minnkaðri sölu á tímum Covid .

Áritun vottunaraðila

Garri notar umhverfishugbúnaðinn Klappir EnviroMaster til að safna umhverfisgögnum bæði sjálfkrafa og handvirkt.

Klappir EnviroMaster safnar gögnum um eldsneyti, heitt vatn, kalt vatn, rafmagn, úrgangshirðu og endastað úrgangs fyrir skrifstofu fyrirtækisins og bílaflota eins örugglega frá upprunastað gagna og núverandi tækni leyfir. Losun gróðurhúsalofttegunda er reiknuð í tCO2í og birt í umhverfisuppgjöri þessu.

Með Klappir EnviroMaster búnaðinum er Garra gert kleift að halda utan um umhverfismál sín með einföldum og sjálfvirkum hætti, setja sér markmið og fylgjast með árangri.

Öll gögn og tölulegar upplýsingar sem birtar eru í þessu umhverfisuppgjöri fyrir tímabilið 1.janúar til 31.desember 2020 hafa verið yfirfarin og metin eftir bestu vitund.

Reykjavík, 15.6.2021

Magnús R. Magnússon
Garri ehf .

Lýsing á fyrirtækinu og umfangi uppgjörs

Skipulagsmörk (e. Organizational Boundaries)

Við gerð losunaruppgjörs Garra hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.

Rekstrarmörk (e. Operational Boundaries)

Innan rekstrarmarka Garra er losun vegna olíunotkunar bifreiðaflotans í umfangi 1 og heitavatns- og rafmagnsnotkun í umfangi 2 fyrir eftirfarandi rekstrareiningar:

Höfuðstöðvar Garra
Bifreiðar í eigu eða rekstri Garra

Úrgangur er talinn fram undir umfangi 3.

Viðmiðunarár Garra er árið 2015

Umhverfisuppgjör

Umhverfisskýrsla 2020

Skýringar

  1. Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda (E1)

● Umfang 1 tekur saman beina losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi fyrirtækis. Í tilfelli Garra afmarkast umfang 1 við losun frá ökutækjum vegna eldsneytisnotkunar.

● Umfang 2 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda sem tengd er raforkunotkun og notkun á heitu vatni. Losun af þessu tagi á sér ekki stað innan marka starfsemi fyrirtækisins og telst því til óbeinnar losunar.

● Umfang 3 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda í virðiskeðju Garra. Sú losun, sem talin er fram í uppgjöri þessu, er losun vegna úrgangshirðu frá starfsstöðvum fyrirtækisins.

Greint er frá losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum af CO2 ígildum (tCO2í). Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýringsígilda (tCO2e). Koltvísýringsígildi er mælieining sem lýsir því magni koltvísýrings sem hefur sama hnatthlýnunarmátt (e. GWP, global warming potential) og tiltekin blanda annarra gróðurhúsalofttegunda miðað. Til að mynda jafngildir metan (CH₄) 25 koltvísýringsígildum og nituroxíð (N₂O) 298 koltvísýringsígildum.

  1. Nettó kolefnislosun

Nettó kolefnislosun starfsemi sýnir nettó losun fyrirtækis með teknu tilliti til aðgerða til kolefnisjöfnunar.

  1. Losunarkræfni (E2)

Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu; umfangi 1, umfangi 2 (landsnetið) og umfangi 3 (úrgangslosun). Losunarkræfni reiknast sem losun gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett fram sem tCO2í á einingu (svo sem tCO2í á móti heildartekjum). Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.

  1. Bein og óbein orkunotkun (E3)

Heildarorkunotkun mælir alla orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem notað er á ökutæki fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá rafveitum og heitu vatni (umfang 2). Orkunotkunin er sett fram í kílówattstundum (kWst).

  1. Orkukræfni (E4)

Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kWst á einingu (svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). Mælikvarðarnir eru notaðir til að mæla orkunýtni og bera orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.


Athugasemdir

Endurútreikningur vegna eldsneytisnotkunar

Eldsneytisnotkun ársins 2018 var endurútreiknuð í takt við ýtarlegri upplýsingar. Losun í umfangi 1 hækkaði í kjölfarið.